REPAIR RENTAL & INSURANCE IT SOLUTIONS

Algemene Voorwaarden

Onderhavige voorwaarden zijn steeds toepasselijk op alle door de ons afgesloten overeenkomsten tenzij betrokken partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden overeenkomen. Deze voorwaarden hebben absolute voorrang op de bestel en/of koopvoorwaarden van de koper, zelfs indien deze laatste het tegenovergestelde bedingen.

1. De facturen zijn steeds betaalbaar op onze maatschappelijke zetel. Deze facturen zijn zonder korting contant betaalbaar bij het uitreiken. Op elke achterstallige betaling is er van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een conventionele rente verschuldigd gelijk aan 1 % per maand of gedeelte van een maand. Daarenboven, bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met een conventionele schadevergoeding ten belope van 12% met een minimum van 125,00 EUR. en een maximum van 2.000,00  EUR. Ingeval van wanbetaling van één factuur worden alle niet-betaalde facturen onmiddellijk voor het geheel opeisbaar ongeacht of deze facturen al of niet vervallen zijn.

2.Ontvangstkosten komen steeds ten laste van de klant.Verzendingen, zelfs franco, geschieden op risico van de klant. 

3. Leverings- of afwerkingstermijnen zijn steeds louter informatief of indicatief gegeven en vormen op zich nooit een grond tot verbreking of schadevergoeding. In geval van klachten betreffende de verzending kan de koper slechts zijn toevlucht nemen tot de vervoerder.Iedere terugzending van goederen is aan ons voorafgaand schriftelijk akkoord onderworpen.Zonder tegenstrijdige bepalingen behouden wij ons het recht voor, en dit zonder voorafgaande verwittiging, onze prijzen in functie van eventuele marktschommelingen. De BTW propecia online pharmacy is ten laste van de koper.

4.Overeenkomstig art. 1641 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, moet elke klacht of opmerking reeds bij de levering en wanneer het een verborgen gebrek betreft onmiddellijk bij de ontdekking worden gemeld. Wanneer de ontvangst van de tijdige klacht niet per kerende schriftelijk wordt bevestigd, moet de klacht of opmerking op straffe van niet-ontvankelijkheid bovendien binnen de vijf dagen in een omstandig schrijven met duidelijke verwijzing naar de datum van klacht of opmerking bij middel van aangetekende brief aan ter kennis worden gebracht en bevestigd.  Klachten over de facturatie dienen eveneens op dezelfde wijze en voorwaarden binnen vijf dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk gemeld.  De vrijwaring tegen verborgen gebreken is strikt beperkt tot het herstellen van de defecte stukken in onze werkplaats, zonder recht op vergoeding wegens abnormale sleet of eender welke gevolgschade.

5. De verkochte goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de verkoopprijs in hoofdsom en accessoria. In geval van doorverkoop behouden wij de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs.  Eens de goederen geleverd zijn of de klant in gebreke blijft de goederen in ontvangst nemen, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast.  De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen voor gevolg hebben.

6. Op alle afgesloten overeenkomsten zal enkel en alleen het Belgisch recht van toepassing zijn.  Deze bepaling geldt  in elk geval, ongeacht de hoedanigheid van partijen, de plaats waar de overeenkomst werd afgesloten of waar de overeenkomst dient uitgevoerd, voor zover de bepaling van het toepasselijk recht is toegelaten.
Alle vorderingen in rechte in verband met deze facturen of contracten vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk of de Vrederechter van het Kanton Roeselare. Wij kunnen echter tevens de vorderingen in rechte aanhangig maken voor de Rechtbank die bevoegd zou zijn zonder toepassing van dit beding. 

Neem contact met ons op